top of page

Har du innspill til reguleringsplanarbeid for Hølandsveien 180A på Gan i Lillestrøm kommune?

10.11.2023


Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for Hølandsveien 180A i Lillestrøm kommune. Planleggingens formål er frittliggende småhusbebyggelse.

Området som reguleres er på ca. 23,7 daa, omfatter gnr/bnr 456/1, 456/5, 456/14, 456/20, 456/25, 456/26, 456/27, 456/30, 456/33, 456/37, 456/41, 456/44, 456/57, 456/67, 456/72, 456/81, 456/89, 456/164, 456/216, 456/218, 456/221, 456/222, 456/223 og 456/224, og er i kommuneplanens arealdel satt av til boligbebyggelse.


Området er i dag for det meste uregulert, men avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel (2023-2035). Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for småhusbebyggelse. Innledende mulighetsstudie viser 10 boenheter i form av eneboliger. Antall boenheter eiendommen lar seg bebygge med vil bli vurdert som en del av planprosessen. Det forventes noe mer trafikk i kryss fra Hølandsveien inn til planområdet. Planlagt bebyggelse skal harmonere med omkringliggende bebyggelse i form og volum. Reguleringsplanen skal sikre den kommunale Sannum lekeplass/ballbane sør i planområdet, samt gode og trygge forbindelser til denne. Turveg gjennom 456/1 nord for 456/44 skal sikres i planen. Kommunen har i oppstartsmøte av 19.4.2022 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredninger.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Bygges as v/Samuel Ignas, tlf: 462 72 738, epost: samuel.ignas@gmail.com. Det avholdes et orienteringsmøte på Lillestrøm kultursenter, møterom «Verdensrommet», den 15. november mellom 17.00 – 19.00 for interesserte. De som ønsker å delta sender påmelding til samuel.ignas@gmail.com innen 13. november.


Naboer og grunneiere blir varslet direkte. I tillegg er varsel om oppstart av reguleringsplanarbeider, planinitiativet og referat fra oppstartsmøtet lagt ut på kommunens hjemmeside:
https://www.lillestrom.kommune.no/oppstart-av-planarbeid/


Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Arkitektkollegiet as v/Vidar Julian Grovassbakk, Munkegata 17, 7013 Trondheim, e-post: vidar@arkitektkollegiet.no, tlf: 415 15 378, www.arkitektkollegiet.no, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm innen 9.12.2023. Merk med saksnummer PLAN-22/00117


Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven.

Varslingsbrev

Anbefalingskart

Kunngjøringsannonse

Referat fra oppstartsmøte

bottom of page