top of page

Kunngjøring om igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan (og utbyggingsavtale) for Sløyfa - Bodø kommune

16.10.2023

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 (og § 17-4) varsles det oppstart av planarbeid (og oppstart av utbyggingsavtale) for Sløyfa, plan-ID 2023006. Planområdet omfatter, helt eller delvis, gnr/bnr 39/268, 39/211 39/458 og 39/471. Tiltakshaver er Byggpartner AS. 

Området er i dag uregulert, men avsatt til framtidig boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel (2022-2034). Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for småhusbebyggelse. Innledende mulighetsstudie viser 16 boenheter i form av rekkehus og firemannsbolig. Det forventes noe mer trafikk mellom Fogdvegen og Sløyfa fram til 39/278. Planlagt bebyggelse skal harmonere med omkringliggende bebyggelse i form og volum. Kommunen har i møte av 27.9.2023 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredninger. 

Illustrasjoner viser forslaget som ble diskutert i oppstartsmøtet med Bodø kommune. Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner er midlertidige og kan bli endret som følge av det videre planarbeidet. 

Innspill til planarbeidet sendes Arkitektkollegiet AS, Munkegata 17, 7013 Trondheim eller vidar@arkitektkollegiet.no innen 17.11.2023. Merk innspill med «23-015 Innspill Sløyfa».

Varslingsbrev

Planavgrensning

Planinitiativ m alle vedlegg

Referat fra oppstartsmøte de 27.09.2023,

vedr oppstart av planarbeid for Sløyfa

bottom of page