top of page

Har du innspill til reguleringsplanarbeid for Steinsvikhøgda i Averøy kommune?

12.04.2024

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av planarbeid for Steinsvikhøgda, plan-ID 1554 20240002.

Planområdet omfatter, helt eller delvis, gnr/bnr 47/1, 47/15, 47/18, 47/48, 47/68, 47/80, 47/88, 47/91, 47/92, 47/93, 47/94, 47/95, 47/96, 47/97, 47/98, 47/99, 47/100, 47/101, 47/102, 47/103, 49/10,  54/5, 54/151. Tiltakshaver er Stensvikhøgda utbyggingsselskap as.

 

Samlet størrelse på reguleringsplanen er ca. 123 daa, med ca. tilsvarende planavgrensning som eksisterende plan. Planavgrensning må justeres noe langs tursti i nord for å tilpasses til faktiske forhold.

Området er i dag regulert til frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Planarbeidet er en endring av eksisterende plan, men er av et såpass omfang at den ikke kan betraktes som en mindre endring. Endringen av reguleringsplanen skal legge til rette for mer konsentrert småhusbebyggelse i form av to- til seksmannsboliger enn dagens plan tillater. Som følge av planlagte endringer forventes flere boenheter, flere beboere, og noe mer fremtidig trafikk i Kristvikvegen. Det vil også bli behov for noe høyere detaljeringsgrad av plankart og endring av utnyttingstype fra «Tomteutnyttelse (%TU)» til «Bebygd areal (%BYA)».

Kommunen har i møte av 14.3.2024 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredninger.

 

Innspill til planarbeidet sendes Arkitektkollegiet as, Munkegata 17, 7013 Trondheim eller vidar@arkitektkollegiet.no innen 14.05.2023. Merk innspill med «23-051 Innspill Steinsvikhøgda».

Varslingsbrev

Varslingsliste

Kunngjøringsannonse

Referat fra oppstartsmøte

bottom of page